درباره انجمن

انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس ابوریحان در سال 1379 با
هدف توسعه دانشجویان فعال و رفع نیاز های علمی و فرهنگی آنان تاسیس شد.
این انجمن زیر نظر گروه زراعت و اصلاح نباتات فعالیت داشته ودارای همایش ها،
کارگاه ها، ورکشاپ ها، بازدید علمی از مراکز صنعتی و آزمایشگاهی و…می باشد.
انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی سعی در به ثمررساندن رسالت چندین ساله
خود در زمینه ترویج علم و دانش بین دانشجویان و دانش پژوهان دارد. شورای
مرکزی انجمن متشکل از 5 عضو اصلی ، 2عضو علی البدل و همچنین یک استاد
مشاورمیباشد. در دستورعمل های اجرایی انجمن استفاده از تمامی دانشجویان فعال
در رشته زراعت و اصلاح نباتات است که خود باعث پیشرفت دانشجویان در فعالیت
های گروهی و فرهنگی میباشد . باشد که تلاش های مستمر انجمن پلی باشد به
سوی پویایی و آینده ی روشن علمی در وادی زراعت و اصلاح نباتات .