اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیعنوان
آرش شاکریدبیر
سارا عابدینینائب دبیر
نسرین مددیان دبیر کمیته مستند‌سازی
زهرا رحیم حلاجروابط عمومی
فائزه رنجبر دبیر بخش تولید محتوا
علی مشهدیدبیربخش نشریات